Integralios pagalbos plėtra Telšių rajone

 

                      Projekto tikslas – teikti  integralios slaugos ir socialinės globos paslaugas namuose neįgaliems asmenims ir senyvo amžiaus asmenims Telšių rajone.

                       Projekto uždaviniai:

                       1.užtikrinti integralios slaugos ir socialinės globos paslaugų plėtrą ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę;

                   2.skatinti ir palaikyti neformalią pagalbą savanorių, bendruomenės narių bendradarbiavimą organizuojant ir teikiant integralią pagalbą.        

Projekto tikslinės grupės yra:

-  Senyvo amžiaus asmenys

-  Asmenys su negalia

-  Šeimos nariai, prižiūrintys senyvo amžiaus asmenis ir asmenis su negalia ir gaunantys konsultacijas

Projekto dalyvių skaičius – 30 senyvo amžiaus ir su negalia asmenų bei 30 šeimos narių, kurie prižiūri savo senus neįgalius šeimos narius.

Projekto vadovė – Rasa Gustienė, projekto administratorė – Daiva Ragauskienė, už projekto veiklas atsakinga Donata Zakienė, Projekto finansininkė  - Jolanta Gudienė.                     

Integrali pagalba namuose – tai nuolatinė kompleksinė specialistų pagalba, atitinkanti asmens slaugos ir socialinių paslaugų poreikius. Projekto metu integralią socialinės globos ir slaugos pagalbą Telšių  rajono gyventojams, neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims, teikia 3 mobilios specialistų komandos, kurias sudaro bendruomenės slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, masažistai, socialinio darbo organizatorius ir socialinio darbuotojo padėjėjai. Siekiant užtikrinti kokybiškas paslaugas, mobilios komandos specialistai dalyvavo kvalifikaciniuose mokymuose. Nuo 2013 m. rugpjūčio 5 d. iki rugpjūčio 21 d.  slaugytojų padėjėjai dalyvavo mokymuose ,,Slaugos pagrindai“ ir ,,Pragulų prevencija“. Nuo 2013 m. rugpjūčio 27 d.  iki rugpjūčio 28 d. visi mobilių komandų specialistai dalyvavo mokymuose ,,Komandinio darbo principai“ Mokymus vykdė Šiaulių valstybinė kolegija ir Žemaitijos kolegija.  Visi mokymuose dalyvavę dalyviai gavo pažymėjimus. Šeimos nariai, prižiūrintys savo artimus neįgalius ir senyvo amžiaus asmenis, yra apmokomi kaip reikia juos prižiūrėti, konsultacijų metu mokomi įvertinti šeimos nario sveikatos būsenas. Projekto veikloms įgyvendinti yra nupirktos 3 transporto priemonės, kuriomis specialistų komandos vyksta  iki atokiau nuo rajono centrų gyvenančių ir sunkiai pasiekiamų paslaugos gavėjų. Reikalui esant,  vežasi pagalbos priemones, reikalingas paslaugų gavėjų priežiūrai.

 Sudarytos trys mobilios specialistų komandos, kurios  teikia integralią  pagalbą skirtingose Telšių rajono vietovėse (1 komanda paslaugas teikia Telšių mieste, Degaičių, Gadūnavo, Ryškėnų seniūnijose, 2 komanda -  Žarėnų, Varnių, Viešvėnų, Luokės seniūnijose, 3 komanda -  Tryškių, Upynos, Nevarėnų seniūnijose). Mobilias komandas sudaro socialinio darbuotojo padėjėjas, slaugytojo padėjėjas, slaugytojas, masažuotojas. Vienas  socialinis darbuotojas yra  visoms trims komandoms. Socialinio darbo organizatorius koordinuoja mobilių komandų veiklą. Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) paslaugas gauna asmenys su sunkia negalia, senyvo amžiaus asmenys.  Minėtų asmenų šeimos nariai  namuose yra konsultuojami kaip atpažinti pasikeitusias neįgaliųjų sveikatos būsenas ir kt.

Telšių rajone socialinės globos ir slaugos namuose paslaugas turi galimybę gauti asmenys, kuriems ši paslauga yra būtina. Slaugos paslaugos negali būti teikiamos be dienos socialinės globos paslaugų. Slaugos paslaugos yra teikiamos nemokamai, o už dienos socialinę globą reikia mokėti iki 20 procentų šeimos gaunamų pajamų. Socialinės globos ir slaugos paslaugų kokybiškumą užtikrina sveikatos priežiūros ir socialinės srities specialistų komandinis darbas, bei visos priemonės įsigytos pagalbos teikimui. Trejose komandose dirba trys slaugytojai, trys masažuotojai,  devyni slaugytojų padėjėjai, dvidešimt septyni socialinių darbuotojų padėjėjai. Šiuo metu integralios pagalbos paslaugas gauna 32 senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys. Į namus atvykstanti specialistų komanda nustato asmenų slaugos poreikius, vykdo pragulų profilaktiką, vertina kraujo spaudimą, užtikrina higienines neįgalaus ir senyvo amžiaus asmens reikmes, teikia kvalifikuotas masažo paslaugas, teikia dienos socialinės globos paslaugas. Būtinybei esant, specialistų komanda vyksta pas paslaugų gavėją ir kelis kartus per dieną. Socialiniai ir sveikatos priežiūros poreikiai gali būti visiškai patenkinti tik kartu dirbant įvairių sričių specialistams. Pasak ponios Vandos (jai yra teikiamos integralios pagalbos paslaugos) be šių paslaugų ji net neįsivaizduoja kaip galėtų gyventi, nes moteris yra vieniša, ištisas paras gulinti lovoje. Vanda serga reta liga, dėl kurios reikalinga nuolatinė specialistų priežiūros pagalba. Be specialistų pagalbos ji negali nei pavalgyti, nei nusimaudyti, nei atlikti kitus asmens higienos reikalus. Poniai Vandai Integralios pagalbos projektas yra kaip „išsigelbėjimas“.  Tokias pat paslaugas gaunanti ponia Danutė, bijo, kaip ji gyvens, kai pasibaigs projekto teikimo laikotarpis, nes paslaugos, kurias ji gauna jai yra gyvybiškai svarbios. Tiek ponia Vanda, tiek ponia Danutė, gaudamos integralios pagalbos paslaugas gali gyventi savo namuose.

Prieš metus ponia Valerija iš slaugos ligoninės parsivežė savo vyrą Petrą. Petras galėjo tik gulėti, ant jo kūno buvo matyti pragulos. Žmona kreipėsi pagalbos į Telšių socialinių paslaugų centrą, nes pačios sveikata neleidžia tinkamai pasirūpinti sunkiu ligoniu, kurį reikia maitinti, prausti, vartyti lovoje, kad nesusidarytų daugiau pragulų, pertverti žaizdas ir atlikti kitas slaugos bei dienos socialinės globos paslaugas. Pagal šiuo metu galiojančią tvarką Petrui buvo paskirta dienos socialinės globos ir slaugos paslaugos, kitaip tariant - integrali pagalba. Nuolatinės specialistų pagalbos dėka Petras šiuo metu gali atsisėti lovoje, yra vykdoma pragulų profilaktika, nuolat konsultuojama Petro žmona kaip prižiūrėti neįgalų vyrą.

Įgyvendinant šį projektą, žymiai pagerėjo dienos socialinės globos ir slaugos asmens namuose paslaugų kokybė ir prieinamumas, yra skatinama neformali pagalba šeimai, kad jos nariai, slaugantys neįgalų asmenį, galėtų grįžti į darbo rinką arba neiškristi iš jos,  derinti šeimos bei darbo įsipareigojimus. Dėka projekto asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys gali gyventi savo namuose, šalia savo artimųjų, jie nepatiria streso, jų psichologinė būklė yra daug geresnė. Organizuojant vientisą sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų teikimą, galima efektyviai kurti integruotą, atitinkančią namuose prižiūrimų asmenų poreikius, pagalbą. Įvairios, namuose teikiamos, paslaugos gali pagerinti pagyvenusių, neįgalių asmenų gyvenimo kokybę, sutaupyti lėšas skiriamas stacionariai šių asmenų priežiūrai.

Projektą administruojanti komanda